Vánoční soutěž pravidla

Vánoční soutěž celio

PRAVIDLA SOUTĚŽE O DÁRKY CELIO – INSTAGRAM 

PODMÍNKY SOUTĚŽE 

1. Definice 

Pořadatelem soutěže je ML CZECH REPUBLIC s.r.o., sídlem U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00, Praha, IČ: 28468121, DIČ: CZ28468121, registrovaná u Městského soudu v Praze, C 143752, jakožto provozovatel sítě prodejen celio, e-shopu www.celiostore.cz a profilu celiocesko na sociální síti Instagram.

Sociální síť je sociální síť Instagram provozovaná společností Facebook. 

Profil pořadatele je profil „celiocesko“ na Sociální síti. 

Účastníkem soutěže – soutěžícím může být každý registrovaný uživatel Sociální sítě starší 18 let s doručovací adresou v České republice, který má po celou dobu konání soutěže aktivní profil na Sociální síti, sleduje Profil pořadatele a splňuje další soutěžní podmínky. 

Soutěžní úkol: soutěžící se do soutěže zapojí tak, že vloží komentář k příspěvku Pořadatele uveřejněném na Profilu pořadatele (dále jen „soutěžní příspěvek“), v němž zodpoví soutěžní otázku – tedy vloží název produktu celio nebo odkaz na daný produkt, a bude sledujícím profilu @celiocesko. Po vložení odpovědi ji už soutěžící nesmí dodatečně upravovat. Soutěžní otázka, kterou bude soutěžní příspěvek obsahovat, zní: „Jaký dárek celio jsme vybrali pro sporťáka/elegána/tátu/pohodáře/gurmána na fotce?“

Výherci soutěže jsou soutěžící, které vybere Pořadatel losováním ze všech správných odpovědí po skončení každého kola soutěže. 

V rámci této soutěže vybere Pořadatel celkem 5 výherců, 1 v každém ze soutěžních kol. z nichž každý obdrží 1x výherní produkt celio.

2. Doba konání soutěže 

Tato soutěž probíhá od 20. 11. 2023, 10:00 hod. do 14. 12. 2023, 23:59 hod. Každé z kol probíhá následovně:

  1. Kolo: od 20. 11. 2023, 10:00. hod. do 24. 11. 2023, 23:59 hod.
  2. Kolo: od 25. 11. 2023, 10:00. hod. do 29. 11. 2023, 23:59 hod.
  3. Kolo: od 30. 11. 2023, 10:00. hod. do 4. 12. 2023, 23:59 hod.
  4. Kolo: od 5. 12. 2023, 10:00. hod. do 9. 12. 2023, 23:59 hod.
  5. Kolo: od 10. 12. 2023, 10:00. hod. do 14. 12. 2023, 23:59 hod.

Pořadatel informuje výherce o výhře nejpozději do 5 dnů od ukončení každého kola soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti. Seznam výherců (názvy profilů výherců na Sociální síti) je pořadatel oprávněn po skončení každého kola soutěže zveřejnit na Profilu pořadatele na Sociální síti. 

3. Obecné podmínky soutěže 

Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito soutěžními podmínkami. Každý soutěžící může přidat pouze 1 soutěžní komentář v daném kole soutěže. Pro svoji účast v soutěži musí soutěžící splnit Soutěžní úkol. Každý soutěžící může vyhrát pouze v jednom ze soutěžních kol. 

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Pořadatele včetně jejich rodinných příslušníků. 

Soutěž není pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem Sociální sítě – společností Meta. Uvedené společnosti nevznikají ze soutěže žádné závazky ani ve vztahu k Pořadateli ani k soutěžícím. 

4. Výhry a jejich předání 

Výhrami v této soutěži jsou produkty celio. Celkový počet výherních cen: 5x konkrétní produkt celio z https://www.celiostore.cz/darky-menu-cz. Výhru lze zaslat pouze na adresu v České republice.  

Výherci soutěže budou o výhře Pořadatelem informováni nejpozději do 5 dnů od skončení soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti a budou vyzváni k poskytnutí svých kontaktních údajů pro zaslání výhry – tj. jména, příjmení, telefonu, adresy a e-mailové adresy. 

V případě, že výherci na výzvu Pořadatele o sdělení způsobu předání výhry nebo sdělení údajů pro zaslání výhry nereaguje nebo požadované informace nesdělí ani do 5 pracovních dnů ode dne vyzvání Pořadatelem, vyhrazuje si Pořadatel právo dle svého uvážení výhru si ponechat nebo určit v souladu se soutěžními podmínkami náhradního výherce. 

5. Práva a povinnosti pořadatele 

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla, a to ze závažných důvodů nebo z důvodu vyšší moci. 

Pořadatel si vyhrazuje právo vymazat fotografii, kterou soutěžící zveřejní k soutěžnímu příspěvku, pokud by tato zobrazovala obsah zakázaný podmínkami Sociální sítě či porušovala jakkoliv právní předpisy, jakákoliv práva duševního vlastnictví nebo dobré mravy. 

Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), či za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže. 

Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte soukromou zprávu na Sociální síti s oznámením o výhře.

Při oprávněném podezření Pořadatele na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen. 

Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 

Výhry ze soutěže nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním na žádost výherce. 

Vyobrazení výher na marketingových materiálech Pořadatelů jsou pouze ilustrativní. 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození výhry při přepravě, ani za škody, které může výhra či odměna výherci způsobit, případně dalším osobám, které výherní cenu či odměnu využijí nebo použijí. 

6. Závěrečná ustanovení 

V případě rozporu ustanovení těchto soutěžních podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu soutěžních podmínek nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto soutěžních podmínek. 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Na tomto místě naleznete informace o zpracování osobních údajů soutěžících v rámci soutěže (dále jen „soutěž“) pořádané od 24. 5. 2022, 12:00 hod. do 19. 6. 2022 23:59 hod. společností ML CZECH REPUBLIC s.r.o. v rámci profilu značky celio „celiocesko“ na sociální síti Instagram (dále jen „sociální síť“). 

Správce osobních údajů 

Správcem Vašich osobních údajů v rámci pořádané soutěže je společnost CS Apparel Services s.r.o., se sídlem U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Praha 6, IČO: 143 70 786, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 364669 (dále jako „správce“). Soutěž není přímo pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem sociální sítě – společností Facebook, zpracování osobních údajů pro účely soutěže tak provádí pořadatel. 

Společnost Facebook je však správcem osobních údajů všech uživatelů a návštěvníků sociální sítě zpracovávaných obecně při jejím provozování a také při provozování dalších produktů společnosti Facebook. Pro více informací vizte příslušné stránky sociální sítě týkající se používání osobních údajů: https://help.instagram.com/519522125107875. Upozorňujeme také, že při správě profilu pořadatele na sociální síti se mohou pořadatel spolu se společností Facebook stát společnými správci Vašich osobních údajů, a to s ohledem na to, že sociální síť poskytuje pořadateli při provozu jeho profilu tzv. přehledy stránek, což jsou souhrnná data o tom, jak lidé komunikují s profilem pořadatele na sociální síti (například jde o informace o počtu osob či profilů, které si zobrazily, okomentovaly nebo reagovaly na příspěvky pořadatele na jeho profilu na sociální síti, souhrnné anonymizované demografické údaje – např. věk, město, pohlaví takových osob apod.). Hlavní odpovědnost za zpracování dat z těchto přehledů však nese společnost Facebook. 

Pro funkčnost a zpracování dat při provozu sociální sítě používá Facebook malé datové soubory – cookies, které se automaticky ukládají do Vašeho počítače či zařízení, pokud toto nezakážete přímo prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací naleznete zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů 

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci uvedené soutěže bude pořadatel soutěže zpracovávat v souladu s právními předpisy tyto Vaše osobní údaje pro účely účasti v soutěži: označení Vašeho profilu na sociální síti. Pro účely zaslání výhry pak pořadatel zpracovává u výherců jméno a příjmení, e-mailovou a kontaktní adresu, o které Vás požádá v případě, že se stanete výhercem. V případě, že se stanete výhercem, může pořadatel po skončení soutěže uvést název Vašeho profilu na sociální síti v seznamu výherců uveřejněném na profilu pořadatele na sociální síti. V souvislosti se soutěží pořadatel již žádné další Vaše údaje nezpracovává. Jakékoliv fotografie Vámi případně přidané na profil pořadatele na sociální síti v rámci soutěže budou pořadatelem uchovávány pouze na jeho účtu na sociální síti. 

Účast v soutěži je dobrovolná, nicméně bez poskytnutí výše uvedených údajů není možné se soutěže účastnit. Bez uvedení doručovací adresy pak není možné předat příslušnou výhru (pokud výherce vyžaduje zaslání výhry poštovní přepravou). 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zvláštní smlouvy představované těmito soutěžními podmínkami. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány nejdéle do 3 měsíců od skončení této soutěže a poté budou pořadatelem odstraněny. 

Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů 

Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům pořadatele, a to pouze pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány pořadatelem pouze manuálně v elektronické podobě. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování ze strany pořadatele. Sám pořadatel je nepředává mimo EU. Údaje – jména, příjmení, e-mailové a kontaktní adresy výherců mohou být poskytnuty příslušnému dopravci (Česká pošta) pro účely zaslání výhry. Uvedené se nedotýká zpracování osobních údajů prováděné ze strany sociální sítě v rámci jejího provozu. 

Vaše práva subjektu osobních údajů 

Pro případ, že budete chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese info@celiostore.cz

Soutěžící má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od pořadatele týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud tento zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy. 

Soutěžící dále může požadovat omezení zpracování, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen, nebo vznést námitku proti zpracování údajů (pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu). 

Soutěžící má také právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští právní úprava a je to technicky možné, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

Další informace o ochraně osobní údajů správce můžete nalézt na https://www.celiostore.cz/ochrana-osobnich-udaju.  

V Praze dne 20. 11. 2023 

newsletter-img-mobile newsletter-img-desktop
Přihlas se k odběru newsletteru a získej unikátní kód na slevu 10 % na první nákup.
Tvoje e-mailová adresa je u nás v bezpečí, přečti si naše podmínky zpracování osobních údajů.

K přihlášení už stačí jen jeden klik, děkujeme!
Do tvojí emailové schránky jsme odeslali potvrzovací link. Kliknutím na něj dokončíš registraci a už ti neunikne žádná novinka ani sleva!

Vítejte na oficiálním e-shopu CELIO pro Českou republiku. Bohužel, váš prohlížeč není kompatibilní s nejmodernějšími standardy a náš e-shop se nebude zobrazovat správně. Použijte prosím jiný prohlížeč.

Mozilla Firefox
Google Chrome

Děkujeme za pochopení.